چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
درخواست همکاری شرکت ها
مشخصات شرکت
* نام شرکت :
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت :
* شناسه ملی شرکت :
* آدرس شرکت :
* کد پستی شرکت :
* پست الکترونیکی شرکت :
* شماره تلفن شرکت :
فعالیت های شرکت
* موضوع فعالیتهای شرکت :
* شرح فعالیتهای قبلی انجام شده به طور خلاصه :
* استانداردهای اخذ شده در زمینه کاری و بین المللی :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :